visie

Inghelburch werkt vanuit een herstelgerichte visie.  We geloven dat iedereen recht heeft op een volwaardig, kwalitatief leven en dat iedereen met een psychische kwetsbaarheid eigen krachten en vaardigheden kan ontwikkelen om zo optimaal mogelijk deel te nemen aan de samenleving.   Dit individueel proces naar herstel is voor iedereen uniek.  Als team bieden we ondersteuning tijdens de verschillende fasen van het herstelproces.  De psychische revalidatie in Inghelburch is een behandelingsvorm die zich voornamelijk richt naar het persoonlijk en sociaal herstel.

Bij persoonlijk herstel  gaat het om het ontwikkelen van een positief gevoel van eigenwaarde, (opnieuw) zin vinden in het leven, het herwinnen van kracht en hoop, het vinden van een aangepaste identiteit. Naast het werken en een plaats geven aan de moeilijke levenservaringen en beperkingen, maakt (her)oriëntering een belangrijk deel uit van deze fase.

Sociaal herstel  gaat over het herwinnen en versterken van sociale rollen die voor de zorgvrager belangrijk zijn: het aangaan van contacten en verbinding maken met anderen, een plaats vinden op vlak van wonen, werken en vrijetijdsbesteding, zich opnieuw integreren in de maatschappelijke context. Hierbij streven we naar een optimale actieve deelname aan de samenleving.

Eerder dan te focussen op psychosociale of psychische problemen, vertrekken we vanuit de mens met zijn mogelijkheden, interesses, talenten, vaardigheden, competenties en krachten.

Herstelondersteunend werken betekent dat wij als team professionele ondersteuning bieden om de groeikansen van elke hulpvrager te stimuleren.  We houden hierbij rekening met een (tijdelijk) verminderde draagkracht en met de eigen mogelijkheden. 

Samenwerken met het professioneel team en andere revalidanten is voor ons essentieel om die groeikansen te benutten.  Samen versterken we de weerbaarheid van de zorgvrager om de uitdagingen van het leven aan te gaan. 

Tijdens het revalidatieproces is er ruimte om belangrijke steunfiguren (familie, vrienden) te betrekken.  We wenden de krachten van de omgeving aan die kunnen bijdragen in het herstelproces.